You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hiến máu tình nguyện > Mô hình hiến máu > QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của các loại hình câu lạc bộ hiến máu nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Vi

QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của các loại hình câu lạc bộ hiến máu nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

12/01/2016

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 75/QC-TƯHCTĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013
 
QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của các loại hình câu lạc bộ hiến máu nhân đạo
thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
 
   

Căn cứ Luật hoạt động chữ thập đỏ; Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 03/NQLT-BYT-HCTĐ ngày 16/11/2010 của Bộ Y tế và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc “Phối hợp thực hiện các định hướng chiến lược về chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2010 đến 2020”; Quy chế truyền máu của Bộ Y tế (ban hành theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BYT ngày 19/01/2007);
Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chiến lược Phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020, Quy chế làm việc của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX,
Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các loại hình câu lạc bộ hiến máu nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như sau:
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự, quy trình thành lập, quản lý hoạt động và tài chính của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gồm: Câu lạc bộ vận động hiến máu nhân đạo; Câu lạc bộ 25; Câu lạc bộ hiến máu dự bị; Câu lạc bộ người có nhóm máu hiếm và Câu lạc bộ gia đình hiến máu nhân đạo… (sau đây viết tắt là các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo), tiếng Anh là Red Cross Blood Donation Club.  
2. Quy chế này áp dụng đối với các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo: là tổ chức của những người có cùng nguyện vọng và điều kiện tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo thuộc hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; được thành lập và hoạt động với tinh thần tự nguyện, sẵn sàng hiến máu, tuyên truyền về nghĩa cử cao đẹp của hiến máu cứu người và vận động mọi người thực hiện. Các loại hình câu lạc bộ hiến máu nhân đạo, gồm:
a) Câu lạc bộ vận động hiến máu nhân đạo;
b) Câu lạc bộ 25;
c) Câu lạc bộ hiến máu dự bị;
d) Câu lạc bộ người có nhóm máu hiếm;
e) Câu lạc bộ gia đình hiến máu nhân đạo;
f) Một số loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo khác.
2. Tình nguyện viên vận động hiến máu nhân đạo: là những người tình nguyện chữ thập đỏ tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo.
3. Câu lạc bộ 25: là tổ chức của tình nguyện viên chữ thập đỏ có 25 thành viên; tuổi đời từ 18 đến 25; đủ điều kiện hiến máu và sẵn sàng hiến máu nhắc lại thường xuyên, phấn đấu đến 25 tuổi, mỗi thành viên hiến máu được 25 lần; hàng năm, mỗi  thành viên vận động được 25 người khác tham gia hiến máu tình nguyện.
4. Người hiến máu dự bị: là người đăng ký trong danh sách hiến máu dự bị, đã hoặc chưa từng hiến máu nhưng sẵn sàng hiến máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh khi được đề nghị.  
5. Người có nhóm máu hiếm: là người có nhóm máu chiếm tỷ lệ dưới 1/1.000 dân số trong cộng đồng. Ở Việt Nam, nhóm máu Rh (-) thuộc nhóm máu hiếm.
6. Gia đình hiến máu: là gia đình có từ 02 thành viên trở lên, có quan hệ ruột thịt (ông bà, bố mẹ, con cháu, không nhất thiết cùng chung hộ khẩu), thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo.
7. Hiến máu nhân đạo hay hiến máu tình nguyện: là hành động tình nguyện hiến máu cứu người do các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chỉ đạo thực hiện hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân thực hiện nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Trong Quy chế này, hai khái niệm hiến máu nhân đạo và hiến máu tình nguyện được hiểu như nhau.
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo
1. Các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ từ cấp xã trở lên thành lập hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân thành lập; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải, tuân thủ Quy chế Truyền máu của Bộ Y tế, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ và các quy định tại Quy chế này.
2. Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo có thể bao gồm một hay nhiều tổ/nhóm trực thuộc tùy theo số lượng thành viên và tình hình thực tế của Câu lạc bộ đó; do Thường trực Hội Chữ thập đỏ cấp quản lý trực tiếp quyết định thành lập.
3. Được sử dụng Biểu tượng chữ thập đỏ và Biểu trưng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong quá trình hoạt động.  

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
 
Điều 4. Nhiệm vụ của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo
1. Nhiệm vụ chung:
a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và phát triển thành viên tham gia câu lạc bộ;
b) Tham gia hiến máu nhân đạo và thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng nhằm phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện;
c) Hướng dẫn, chăm sóc và tư vấn cho các thành viên câu lạc bộ và những người tham gia hiến máu nhân đạo để tiếp tục duy trì nguồn người hiến máu an toàn;
d) Vận động tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp người bệnh cần truyền máu;
e) Tham gia hoạt động huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng của các thành viên câu lạc bộ;
f) Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các thành viên câu lạc bộ theo quy định của pháp luật và của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
2. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ 25:
a) Thực hiện nhiệm vụ chung quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tham gia tuyên truyền, vận động cộng đồng phòng ngừa, ứng phó thảm họa; đảm bảo an toàn giao thông; sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
c) Tham gia hoạt động trợ giúp nhân đạo đối với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ em mồ côi, lang thang; người khuyết tật nghèo và nạn nhân chất độc da cam;
d) Tham gia hoạt động truyền thông về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, về các giá trị nhân đạo trong giới trẻ;
3. Câu lạc bộ hiến máu dự bị:
a) Thực hiện nhiệm vụ chung quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Huy động các thành viên tham gia hiến máu khẩn cấp khi có nhiều người bệnh cần truyền máu cấp cứu do tai nạn hoặc thảm họa. 
4. Câu lạc bộ người có nhóm máu hiếm:
a) Thực hiện nhiệm vụ chung quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Huy động các thành viên hiến máu khẩn cấp khi có người bệnh cần truyền nhóm máu hiếm;
c) Tư vấn, chia sẻ thông tin về thai sản ở phụ nữ có nhóm máu hiếm, về người bệnh có nhóm máu hiếm cần truyền máu và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong các trường hợp cần truyền máu.
5. Câu lạc bộ gia đình hiến máu nhân đạo:
a) Thực hiện nhiệm vụ chung quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tuyên truyền, vận động các gia đình, dòng họ và các cá nhân, tập thể tại cộng đồng tham gia hiến máu nhân đạo.
Điều 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo và các thành viên tham gia câu lạc bộ
1. Quyền lợi và trách nhiệm của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo:
a) Được phát triển thành viên mới, tổ chức các hoạt động theo đối tượng, địa bàn và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và các quy định tại Quy chế này;
b) Được tham gia các hoạt động của cấp Hội Chữ thập đỏ quản lý trực tiếp theo quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ.
2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:
a) Đối với Chủ nhiệm Câu lạc bộ: chịu trách nhiệm điều hành chung; lập kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả hoạt động với Thường trực Hội Chữ thập đỏ cấp quản lý trực tiếp.
b) Đối với các phó chủ nhiệm và các uỷ viên: thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ nhiệm. Phó chủ nhiệm thay mặt và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm giải quyết các công việc khi Chủ nhiệm đi vắng hoặc được ủy quyền.
3. Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên Câu lạc bộ:
a) Được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về kiến thức và kỹ năng hoạt động câu lạc bộ do cấp Hội quản lý trực tiếp tổ chức; được cung cấp thông tin và các tài liệu về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo và hoạt động của Hội; được ưu tiên đảm bảo máu, chế phẩm máu khi bản thân cần truyền máu, chế phẩm máu thông qua vận động các thành viên của câu lạc bộ tham gia hiến máu nhân đạo; được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ do Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành.
b) Gương mẫu và sẵn sàng hiến máu đồng thời vận động mọi người cùng tham gia hiến máu nhân đạo; tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động, sinh hoạt của Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo mà mình là thành viên; thực hiện các nghĩa vụ của tình nguyện viên theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ.
Điều 6. Nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo
1. Nội dung hoạt động:  
a) Tuyên truyền, vận động những người có cùng điều kiện và hoàn cảnh tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ hiến máu và tình nguyện hiến máu nhắc lại nhiều lần;
b) Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hoạt động hiến máu trong các kỳ sinh hoạt, học tập, tổ chức giao lưu của Câu lạc bộ;
c) Phổ biến kiến thức và kỹ năng để các thành viên Câu lạc bộ hiểu biết về sức khỏe của bản thân, các bệnh về máu và các bệnh lây truyền qua đường máu;
d) Giới thiệu những tấm gương điển hình về hiến máu nhân đạo, kinh nghiệm hoạt động hiến máu của các câu lạc bộ khác;
e) Thực hiện việc tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể và gia đình có thành tích hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo theo quy định.
2. Phương thức hoạt động của Câu lạc bộ hiến máu:
a) Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm, sinh hoạt của Câu lạc bộ hoặc các Tổ/Nhóm trực thuộc về các chuyên đề liên quan đến máu và hiến máu nhân đạo;
b) Tổ chức các hoạt động giải đáp thắc mắc, thi tìm hiểu, thi sáng tác và biểu diễn các tác phẩm văn hoá, văn nghệ có nội dung liên quan đến máu và hiến máu nhân đạo;
c) Tổ chức các buổi giao lưu với các loại hình Câu lạc bộ khác, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại đơn vị, địa phương về nội dung hiến máu nhân đạo.
d) Phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tổ chức các buổi hiến máu nhân đạo; tư vấn, chăm sóc các thành viên câu lạc bộ và những người tình nguyện tham gia hiến máu.
3. Chế độ hội họp:
a) Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ: họp thường kỳ 01 lần/tháng; tổ chức sinh hoạt, họp chuyên đề và bất thường khi cần.
b) Tổ/Nhóm trực thuộc: họp định kỳ 01 lần/tháng; tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động thường xuyên hoặc đột xuất (khi cần) về vận động hiến máu nhân đạo và các hoạt động khác của Câu lạc bộ theo nhiệm vụ được giao.
c) Câu lạc bộ: họp định kỳ 01 lần/6 tháng; tổ chức các sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động thường xuyên hoặc đột xuất theo nhiệm vụ của câu lạc bộ được giao.
Chương III
NHÂN SỰ, QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH
CÂU LẠC BỘ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
 
Điều 7.  Nhân sự của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo
1. Bộ máy lãnh đạo:
a) Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có từ 3 đến 5 người, gồm: Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm và các Uỷ viên là các cá nhân tiêu biểu, có tâm huyết, nhiệt tình tham gia công tác hiến máu nhân đạo tại cộng đồng; có hiểu biết nhất định về vận động hiến máu; có khả năng lãnh đạo, quản lý các hoạt động của Câu lạc bộ.
b) Ban Chủ nhiệm chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Câu lạc bộ theo chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ cấp quản lý trực tiếp trên nguyên tắc hiệp thương, thống nhất hành động.
c) Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Thường trực Hội Chữ thập đỏ cấp quản lý trực tiếp quyết định công nhận trên cơ sở hiệp thương với các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
d) Các phó chủ nhiệm và các ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ: do Thường trực Hội Chữ thập đỏ cấp quản lý trực tiếp quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
e) Ban lãnh đạo Tổ/Nhóm gồm Tổ trưởng/Nhóm trưởng. Số lượng người trong Ban lãnh đạo của từng Tổ/Nhóm tùy thuộc số lượng thành viên của Tổ/Nhóm đó. Tổ trưởng/Nhóm trưởng và các Tổ phó/Nhóm phó do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định trên cơ sở hiệp thương với các thành viên trong Tổ/Nhóm.
2. Các thành viên của Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo là tình nguyện viên chữ thập đỏ, có khả năng và điều kiện tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức; có kiến thức và kỹ năng cơ bản về tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu; tự nguyện đăng ký tham gia các hoạt động vận động hiến máu nhân đạo phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phân công.
Điều 8. Quy trình thành lập các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo
1. Bước 1: Thành lập Ban vận động thành lập Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo
a) Ban vận động có nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập và dự thảo Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ; phát triển thành viên sáng lập của Câu lạc bộ; đề xuất Ban Chủ nhiệm lâm thời của Câu lạc bộ.
b) Ban vận động gồm: đại diện của cấp Hội Chữ thập đỏ quản lý trực tiếp; đại diện chính quyền hoặc cơ quan, đơn vị y tế, trường học trên địa bàn; đại diện tình nguyện viên chữ thập đỏ.
c) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thành lập, Ban vận động có trách nhiệm trình lãnh đạo cấp Hội quản lý trực tiếp xem xét, phê duyệt Đề án thành lập, Quy chế hoạt động, danh sách thành viên sáng lập và đề xuất Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ.
d) Ban vận động thành lập Câu lạc bộ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày thành lập.
2. Bước 2: Quyết định thành lập Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo. Thường trực cấp Hội Chữ thập đỏ quản lý trực tiếp căn cứ Đề án thành lập, dự thảo Quy chế hoạt động, danh sách thành viên đăng ký tham gia và văn bản đề nghị của tập thể hoặc cá nhân có thẩm quyền (nếu có) để quyết định thành lập loại hình Câu lạc bộ hiến máu trực thuộc và phê duyệt Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.  
3. Bước 3: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phải xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đã được cấp Hội quản lý trực tiếp phê duyệt. Trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập mà Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ không xây dựng được kế  hoạch hoạt động thì phải báo cáo cấp Hội ra quyết định thành lập cho gia hạn hoặc thay đổi Ban Chủ nhiệm hoặc thu hồi quyết định thành lập Câu lạc bộ.  
Điều 9. Mẫu đơn đăng ký tham gia, thẻ thành viên, biểu tượng, biểu trưng và trang phục của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo
1. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành thống nhất trong hệ thống Hội mẫu đơn đăng ký tham gia, thẻ thành viên, biểu trưng, biểu tượng, trang phục sử dụng cho các thành viên Câu lạc bộ.  
2. Cấp Hội thành lập các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo chịu trách nhiệm quản lý đơn đăng ký tham gia, thẻ thành viên, biểu tượng, biểu trưng và trang phục cho các thành viên theo mẫu quy định của Trung ương Hội.
 
Chương III
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG
 
Điều 10. Quản lý tài chính của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo
1. Nguồn thu:
a) Từ đóng góp của các thành viên Câu lạc bộ;
b) Từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;
c) Từ nguồn hỗ trợ của cấp Hội quản lý trực tiếp khi tham gia các hoạt động do Hội Chữ thập đỏ giao;
d) Các khoản thu hợp pháp khác.
2. Các khoản chi:
a) Chi cho các hoạt động của từng loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Quy chế này;
b) Các khoản chi hợp pháp khác.
3. Cấp Hội Chữ thập đỏ quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý thu, chi tài chính của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo.
Điều 11. Phân cấp quản lý
1. Câu lạc bộ hiến máu thuộc cấp Hội Chữ thập đỏ nào do Hội cấp đó quản lý và điều hành.
2. Trách nhiệm của Hội Chữ thập đỏ cấp quản lý trực tiếp:
a) Chăm lo phát triển, quản lý, đào tạo và hướng dẫn các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo hoạt động có hiệu quả theo đúng quy định;
b) Vận động các nguồn lực để hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo;
c) Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các thành viên tham gia các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo;
d) Tổ chức tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể và gia đình thuộc các loại hình Câu lạc bộ hiến máu có nhiều thành tích trong hoạt động theo quy định;
e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Hội về số lượng, chất lượng hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo.
Điều 12. Giải thể tổ chức thuộc các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo
Cấp Hội nào quyết định thành lập thì cấp đó quyết định giải thể tổ chức thuộc các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo, khi:
1. Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo không đáp ứng với nhu cầu thực tiễn;
2. Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo vi phạm các quy định của pháp luật;
3. Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo hoạt động không hiệu quả và có đề nghị của các thành viên tham gia hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị;
4. Sáp nhập hoặc tổ chức lại theo mô hình mới.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 13. Điều khoản thi hành và tham chiếu
1. Hội Chữ thập đỏ các cấp, các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo và các thành viên câu lạc bộ chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Quy chế này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.
Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các cấp Hội phản ánh về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để trình Ban Thường vụ Trung ương Hội xem xét, bổ sung, sửa đổi.
Nơi nhận:
- Như Điều 13 (để t/h);
- Bộ Y tế (để p/h c/đ);
- UBND tỉnh, thành phố (để p/h c/đ);
- Sở Y tế tỉnh, TP;
- Lưu VT, TCCB.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
Nguyễn Hải Đường
 
|< < 1 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2015 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại/Fax: (059) 3824256 - Email: ctdgialai@yahoo.com.vn
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT, ngày 04/11/2015  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.