You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Chăm sóc SK - SCC ban đầu > Khám chữa bệnh nhân đạo > QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2015-2017 tỉnh Gia Lai

13/01/2016

   UBND TỈNH GIA LAI                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   BAN CHỈ ĐẠO KCBNĐ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
      Số:  224 /QĐ-BCĐ                                      Gia Lai, ngày 23 tháng 07 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2015-2017 tỉnh Gia Lai
 
   
   - Căn cứ Chương trình phối hợp số: 111CTPH/TƯHCTĐ-BYT-TCCT-TUHTTTVN ngày 08/7/2014 về Triển khai hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017 ” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ y tế  và Tổng Cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, Trung Ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam.
Căn cứ Quyết định số: 354/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc “thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2015-2017”.
- Xét đề nghị của Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2017.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2017, gồm 3 Chương và 12 Điều.
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Trưởng ban, các Phó trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo chiến dịch khám chữa, bệnh nhân đạo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2017, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 Nơi nhận:                                                                                                                                                 TM. BAN CHỈ ĐẠO
- Như điều 3 (để t/h) ;                                                                                                                                  TRƯỞNG BAN
- Tỉnh Ủy (để b/c) ;
- UBND tỉnh(để b/c);         
- Lưu VP, BCĐ ;
                                                                                                                                                                               Đã ký
                                                                      
                                                                                                                                                                     Dương Đình Diện
                                                                                                     
|< < 1 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2015 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại/Fax: (059) 3824256 - Email: ctdgialai@yahoo.com.vn
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT, ngày 04/11/2015  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.