You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Chăm sóc SK - SCC ban đầu > Khám chữa bệnh nhân đạo > NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Về việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Về việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Giai đoạn 2011-2020

13/01/2016

  
               
                                               
                            SỞ Y TẾ-HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH GIA LAI                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

   Số : 88 /NQLT-SYT-CTĐ                                        Pleiku, ngày 30  tháng 3  năm 2011
              
 
NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH
Về việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe nhân dân Giai đoạn 2011-2020
 
          Thực hiện công văn số: 1116/TƯHCTĐ-CSSK ngày 10/12/2010 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/NQLT-BYT-HCTĐ, ngày 16/11/2010 ký kết giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam “Về việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020”. Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thống nhất ban hành nghị quyết liên tịch về việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 như sau:
            I/ MỤC TIÊU
           Tăng cường sự phối hợp giữa Sở y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, giữa các cấp y tế và Hội Chữ thập đỏ của tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
           II/ NỘI DUNG PHỐI HỢP
          1/ Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục sức khỏe
          1.1/ Ngành y tế
          a. Hướng dẫn, cung cấp tài liệu truyền thông, hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí (nếu có) từ các chương trình y tế quốc gia, các dự án cho Hội Chữ thập đỏ các cấp để phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.
         b. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, tham quan trao đổi kinh nghiệm về truyền thông giáo dục sức khỏe và chăm sóc sức khỏe ban đầu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương cho cán bộ y tế và Chữ thập đỏ xã/phường, nhân viên y tế thôn bản và tình nguyện viên Chữ thập đỏ.
         c. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp trong các chiến dịch truyền thông phòng chống các dịch bệnh, tuần lễ quốc gia an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS…
         1.2/ Hội Chữ thập đỏ tỉnh
        a. Tăng cường củng cố mạng lưới tổ chức Hội và tình nguyện viên Chữ thập đỏ; huấn luyện, đào tạo và thường xuyên nâng cao năng lực cho tình nguyện viên về kiến thức, kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe.
         b. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ.
        c. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ gương mẫu thực hiện và vận động người dân tại cộng đồng tham gia bảo hiểm y tế, các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản… và tham gia các nội dung trong chương trình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân do ngành y tế chủ trì.
      2/ Công tác sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng
     2.1/ Ngành y tế
     a. Cung cấp tài liệu, chia sẻ thông tin về sơ cấp cứu; phối hợp tổ chức và cử cán bộ y tế tham gia giảng dạy các lớp tập huấn, bồi dưỡng về sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ tổ chức.
     b. Hướng dẫn, hỗ trợ trang thiết bị y tế, thuốc men và chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cho các trạm, chốt sơ cấp cứu, đặc biệt là các trạm sơ cấp cứu trên các tuyến đường giao thông chính, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
    c. Phối hợp triển khai các điểm sơ cấp cứu tại các trạm y tế xã, phường, các cơ sở y tế và các phòng khám tư nhân.
    2.2/ Hội Chữ thập đỏ tỉnh
    a. Phối hợp tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng và cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu.
    b. Củng cố, nâng cấp, thành lập các trạm, chốt, điểm sơ cấp cứu và các đội taxi tình nguyện Chữ thập đỏ nhằm sơ cấp cứu tại chỗ và kịp thời vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế.
    3/ Vận động hiến máu nhân đạo
     3.1/ Ngành y tế
     a. Chia sẻ thông tin, thống nhất với Hội Chữ thập đỏ về nhu cầu, kế hoạch thu gom, sử dụng máu và chế phẩm máu.
     b. Phối hợp tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, tổ chức lấy máu tại các điểm hiến máu cố định và lưu động.
    3.2/ Hội Chữ thập đỏ tỉnh
    a. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đảm bảo đủ máu phục vụ cứu chữa bệnh và dự phòng thảm họa. Phấn đấu đến năm 2015 đạt và duy trì tỷ lệ 100% máu sử dụng từ nguồn hiến máu tình nguyện. 
    b. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân.
    c. Phối hợp tổ chức các đợt hiến máu tại các điểm hiến máu cố định và lưu động.
   d. Phối hợp với ngành y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có cơ chế, chính sách đối với công tác hiến máu tình nguyện; tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.
    4. Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.
    4.1/ Ngành y tế
     a. Hướng dẫn, cung cấp tài liệu tuyên truyền về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.
     b. Chịu trách nhiệm thu nhận mô, bộ phận cơ thể người và xác được hiến. 
    c. Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền và chi phí vận động theo đơn vị mô, bộ phận cơ thể người và  xác được hiến mà Hội Chữ thập đỏ tuyên truyền vận động được. 
    4.2/ Hội Chữ thập đỏ tỉnh
    a. Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác khi qua đời.
    b. Thông báo và phối hợp với ngành y tế trong việc tiếp nhận mô, bộ phận cơ thể người và xác hiến, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình họ.
   d. Phối hợp với ngành y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có cơ chế, chính sách đối với công tác hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; thường xuyên tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.
    5. Hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo
   5.1/ Ngành y tế
   a. Hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật, phương tiện vận chuyển, thuốc và thiết bị y tế, đào tạo, huấn luyện cán bộ tùy theo khả năng của đơn vị.
   b.Cử cán bộ y tế tham gia các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tổ chức. Phối hợp khám, phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
   5.2/ Hội Chữ thập đỏ tỉnh
   a. Triển khai, củng cố, nâng cấp các phòng khám Chữ thập đỏ; vận động các thầy thuốc tình nguyện tham gia khám, chữa bệnh miễn phí cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia khám chữa bệnh cho nhân dân khi có yêu cầu của Hội Chữ thập đỏ.
    b. Thành lập Đoàn thầy thuốc tình nguyện Chữ thập đỏ, tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam /Dioxin, nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh … và những địa bàn khác khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.
    6. Hoạt động về phòng chống thiên tai, thảm họa, y tế dự phòng, môi trường và an toàn thực phẩm
    6.1/ Ngành y tế
   a. Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho Hội Chữ thập đỏ. Cung cấp các mẫu thiết kế giếng nước, nhà tiêu hợp vệ sinh phù hợp với tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành.
    b. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác hỗ trợ nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa gây ra.
    6.2/ Hội Chữ thập đỏ tỉnh
    a. Vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân tham gia các hoạt động phòng chống phòng chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như : đại dịch cúm A H5N1, H1N1, HIV/AIDS…
    b. Vận động nhân dân tham gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, hướng dẫn nhân dân sử dụng và bảo quản nguồn nước sạch đúng cách, làm và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia xây dựng cộng đồng an toàn  phòng, chống tai nạn thương tích. Vận động để có nguồn lực trợ giúp hoạt động phòng chống dịch bệnh, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường.
      7. Tổ chức bữa ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo tại các cơ sở khám chữa bệnh
     7.1/ Ngành y tế
     a. Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, nhân lực để phối hợp tổ chức bếp ăn (nơi nấu, phân phát cơm, nơi ăn…) cho bệnh nhân; kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm.
b. Phối hợp tổ chức các đợt vận động, quyên góp kinh phí cho bếp ăn tình thương tại các bệnh viện và tham gia quản lý các bếp ăn tình thương.
      7.2/ Hội Chữ thập đỏ tỉnh
       a. Thành lập, duy trì, mở rộng bếp ăn tình thương và nâng cao chất lượng bữa ăn cho người nghèo tại bệnh viện.
       b. Chủ động phối hợp với ngành y tế các cấp thành lập Ban điều hành, quản lý bếp ăn tình thương tại các bệnh viện.
      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     1. Sở y tế tham mưu cho Uỷ Ban nhân dân tỉnh để các nội dung hoạt động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ là một trong những chỉ tiêu bình xét thi đua cuối năm của các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh.
      2. Ngành Y tế từ tỉnh đến cơ sở hiệp y cử cán bộ tham gia Ban chấp hành/Ban Thường vụ Hội cùng cấp; thành lập các chi hội Chữ thập đỏ trong các đơn vị y tế ; động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên y tế tham gia các hoạt động do Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức.
     3. Sở Y tế chỉ đạo ngành y tế trong toàn tỉnh phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.
    4. Hàng năm Hội Chữ thập đỏ các cấp căn cứ Nghị quyết liên tịch này xây dựng chương trình phối hợp với ngành y tế và coi đây là một trong những tiêu chí bình xét thi đua quan trọng của các cấp Hội.
    5. Hội Chữ thập đỏ vận động các cơ sở y tế thành lập các chi hội Chữ thập đỏ; xây dựng mạng lưới tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe gồm các hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân viên y tế.
     IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
      Nghị quyết liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
      Các Nghị quyết liên tịch trước đây giữa Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc phối hợp về chăm sóc sức khỏe nhân dân hết hiệu lực từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.
  
    HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH                                              SỞ Y TẾ
                     KT.CHỦ TỊCH                                                     KT.GIÁM ĐỐC
                    PHÓ CHỦ TỊCH                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
                           (Đã ký)                                                           (đã ký)
 
 
 
                                     BS. Cao Xuân Nam                                        BS.Nguyễn Trường Tuyết
|< < 1 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2015 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại/Fax: (059) 3824256 - Email: ctdgialai@yahoo.com.vn
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT, ngày 04/11/2015  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.