You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Chăm sóc SK - SCC ban đầu > Khám chữa bệnh nhân đạo > KẾ HOẠCH Triển khai Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2015

KẾ HOẠCH Triển khai Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2015

13/01/2016

                 UBND TỈNH GIALAI
              BAN CHỈ ĐẠO KCBNĐ
 
   

               Số: 222 /KH-BCĐ
                                 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   

     Gia Lai, ngày  23   tháng 07 năm 2015    
 KẾ HOẠCH 
Triển khai Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và
chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2015 
 
            Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2015 và triển khai công tác khám, chữa bệnh lưu động cho người dân, đồng bào dân tộc thiểu số vùng xâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh.
         Thực hiện công văn số: 786/TƯHCTĐ-CSSK ngày 20/08/2014 của Trung Ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai Chương trình phối hợp khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017.
         Căn cứ công văn số:111/CTPH/TƯHCTĐ-BYT-TCCC-TƯHTTTVN ngày 08/7/2014 về chương trình phối hợp triển khai hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017;
          Tiếp tục phát huy những hiệu quả đã đạt được trong những đợt khám chữa bệnh lưu động hàng năm của Hội. Nhằm tăng cường hỗ trợ nhu cầu khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí của nhân dân các xã vùng sâu,vùng xa, vùng biên giới  còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ban Chỉ đạo chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo tỉnh xây dựng kế hoạch khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2015, cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
          1. Mục đích:
         - Tuyên truyền cho cộng đồng về ý thức vệ sinh phòng bệnh, tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình góp phần thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước về chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh.
        - Khám và điều trị các bệnh thông thường, đồng thời phát hiện bệnh nặng nguy cơ cao để đưa về tuyến trên điều trị kịp thời.
        2. Yêu Cầu:
        -  Đảm bảo chuyên môn trong khám và chữa bệnh.
        - Thực hiện đúng đối tượng.
       - Tổ chức khoa học, tiết kiệm đạt hiệu quả.
       - Tạo được niềm tin và phấn khởi cho người dân.
       II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ 15/12/2014 đến 15/12/2015
       III. CHỈ TIÊU:
        Tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho ít nhất 4.000 lượt người trên phạm vi toàn tỉnh.
        IV. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
       1. Tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí lưu động tại cộng đồng và tại các cơ sở khám, chữa bệnh; phát hiện các trường hợp nặng để giới thiệu chuyển tuyến điều trị kịp thời.
      2. Tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, phòng, chống tai nạn thương tích, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, dinh dưỡng hợp lý, an toàn ...
       3. Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó thảm họa, thiên tai; tham gia trợ giúp, chăm sóc, cứu nạn, cứu hộ trong tình huống khẩn cấp. 
       4. Kết hợp với các hoạt động nhân đạo khác: trao quà, trao nhà tình nghĩa, tặng bò, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng nghèo ...
        V. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH:
       1. Công tác chỉ đạo:
      - Lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2015-2017 tại cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ các thành viên.
      - Đảm bảo công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai của Ban chỉ đạo và theo ngành dọc của các thành viên trong Ban Chỉ đạo: Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm y tế, bệnh viện, các đơn vị trực thuộc; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố.  
     2. Hoạt động truyền thông:
     -  Phối hợp với chính quyền và các ban ngành liên quan tại địa phương tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân về Chiến dịch khám, chữa bệnh 2015-2017.
    - Tổ chức phân công lực lượng tuyên truyền về Chiến dịch với nhiều hình thức như: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tại cộng đồng
     - Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
     3. Vận động nguồn lực đảm bảo triển khai kế hoạch:
     - Vận động các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ nguồn lực: thuốc, trang thiết bị y tế và kinh phí để triển khai kế hoạch.
    - Vận động chính sách để đảm bảo nguồn lực cho hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo.
     4. Triển khai các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại 17 huyện, thị xã, thành phố theo chỉ tiêu được giao, cụ thể:
    4.1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai: chỉ đạo, hướng dẫn, giao chỉ tiêu cho Hội Chữ thập đỏ 17 huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các bên thực hiện chỉ tiêu khám chữa bệnh là 1.500 lượt người.
    4.2. Sở Y tế: chỉ đạo, hướng dẫn, giao chỉ tiêu cho các Trung tâm y tế, Bệnh viện và các đơn vị trực thuộc chủ trì phối hợp với các bên, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện chỉ tiêu khám chữa bệnh là 1.500 lượt người.
     4.3. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai: phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế huy động lực lượng y, bác sĩ, vận động thuốc, trang thiết bị y tế, quà tặng trong các đợt khám.
     4.4. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai: chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đóng quân tại các địa phương phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế, Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cứu trợ, chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp, chú trọng địa bàn khu vực biên giới, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện chỉ tiêu khám chữa bệnh là 1.000 lượt người.
     5. Công tác kiểm tra,  giám sát:
Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo và định kỳ kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng triển khai Chiến dịch theo kế hoạch đề ra.
    6. Báo cáo, sơ kết, đánh giá:
       - Các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo 2015 về tỉnh Hội chậm nhất ngày 29 tháng 11 năm 2015 đối với báo cáo năm, ngoài ra hàng tuần, tháng, quý phải báo cáo kết quả hoạt động để tỉnh Hội nắm và tổng hợp số liệu.
       - Các huyện, thị xã, thành phố tùy tình hình thực tế, xây dựng và tổ chức sơ kết kế hoạch tổ chức Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo 2015 tại địa phương.
       - Các đơn vị phối hợp căn cứ chỉ tiêu được giao, theo chức năng nhiệm vụ được phân công, xét khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc theo thành tích chung của ngành mình.
       VI. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
         1.     Hội Chữ thập đỏ Gia Lai:
       a) Là đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2015 cấp tỉnh.
        b) Thay mặt Ban chỉ đạo gửi Công văn đề nghị Ban Thường vụ huyện, thị ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân các các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo triển khai Chiến dịch tại địa phương.
          c) Chỉ đạo, giao chỉ tiêu và hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai Chiến dịch.
          d) Kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện. Đề xuất tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong hệ thống Hội có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai.
          2. Sở Y tế:
           a) Chỉ đạo, giao chỉ tiêu và hướng dẫn các Trung tâm y tế, Bệnh viện và các đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai Chiến dịch. Hướng dẫn các thủ tục, quy định chuyên môn trong quá trình triển khai Chiến dịch.
           b) Vận động, huy động các cơ sở y tế, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân ủng hộ thuốc, trang thiết bị y tế, kinh phí và nhân lực phục vụ khám, chữa bệnh nhân đạo.
Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội để vận dụng quỹ bảo hiểm chi trả các hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo tại các cơ sở y tế đối với các đối tượng có thẻ bảo hiểm.
           c) Phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện. Đề xuất tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong ngành Y tế có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Chiến dịch.
        3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
        a)     Chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị và các đơn vị đóng quân tại các địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai Chiến dịch.
         b)    Triển khai tập huấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho các địa phương sau thảm họa, bão, lũ lụt.
        c)     Phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện. Đề xuất tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong lực lượng quân đội có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Chiến dịch.
        4. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai:
        a)    Chỉ đạo Câu Lạc bộ Thầy thuốc trẻ phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai Chiến dịch.
        b)    Phân công, huy động lực lượng thầy thuốc trẻ, thanh niên tình nguyện tham gia các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo kế hoạch.
        c)     Vận động, huy động thuốc, trang thiết bị và kinh phí để tổ chức thực hiện Chiến dịch.
       d)    Phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện. Đề xuất tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong Hội có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Chiến dịch.
 Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, hướng dẫn tổ chức thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu và chỉ tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) để được hướng dẫn,  giải quyết kịp thời.

    Nơi nhận:
   - UBND tỉnh (để b/c)
   - Ban Chỉ đạo chiến dịch KCBNĐ TW(để b/c)
 - Mặt trận TQVN ( để b/c);
 - Lãnh đạo tỉnh Hội;                                                         
- Lãnh đạo Sở Y tế;                                                     
- Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;               
- Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai;
-  Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai ( để p/h);                           
- Các thành viên Ban chỉ đạo (để t/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h chỉ đạo);
- Lưu Vp, Ban CSSK Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
          TM. BAN CHỈ ĐẠO
          TRƯỞNG BAN
 
 
                     Đã Ký
 
 
              Dương Đình Diện

 

 
 
|< < 1 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2015 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại/Fax: (059) 3824256 - Email: ctdgialai@yahoo.com.vn
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT, ngày 04/11/2015  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.